बुटबलको सुविधानगरमा १८ फिटे मुल सडकको पूर्वि मेहडा भएको साडे ३ तले आधुनिक डिजाईनको घर विक्रिमा । मूल्यः रु. ९० लाख, सम्पर्कः ९८५१०८८४१९


LOCATION: kathmandu nepal

बुटबलको सुविधानगरमा १८ फिटे मुल सडकको पूर्वि मेहडा भएको साडे ३ तले आधुनिक डिजाईनको घर विक्रिमा । मूल्यः रु. ९० लाख, सम्पर्कः ९८५१०८८४१९
बुटबलको सुविधानगरमा १८ फिटे मुल सडकको पूर्वि मेहडा भएको साडे ३ तले आधुनिक डिजाईनको घर विक्रिमा । मूल्यः रु. ९० लाख, सम्पर्कः ९८५१०८८४१९
बुटबलको सुविधानगरमा १८ फिटे मुल सडकको पूर्वि मेहडा भएको साडे ३ तले आधुनिक डिजाईनको घर विक्रिमा । मूल्यः रु. ९० लाख, सम्पर्कः ९८५१०८८४१९
बुटबलको सुविधानगरमा १८ फिटे मुल सडकको पूर्वि मेहडा भएको साडे ३ तले आधुनिक डिजाईनको घर विक्रिमा । मूल्यः रु. ९० लाख, सम्पर्कः ९८५१०८८४१९


Property Type : For Sale
Price : 12345566
Area : 2332424234
Bedroom: 2
Bathroom: 2
Details :
बुटबलको सुविधानगरमा १८ फिटे मुल सडकको पूर्वि मेहडा भएको साडे ३ तले आधुनिक डिजाईनको घर विक्रिमा । मूल्यः रु. ९० लाख, सम्पर्कः ९८५१०८८४१९
बुटबलको सुविधानगरमा १८ फिटे मुल सडकको पूर्वि मेहडा भएको साडे ३ तले आधुनिक डिजाईनको घर विक्रिमा । मूल्यः रु. ९० लाख, सम्पर्कः ९८५१०८८४१९
बुटबलको सुविधानगरमा १८ फिटे मुल सडकको पूर्वि मेहडा भएको साडे ३ तले आधुनिक डिजाईनको घर विक्रिमा । मूल्यः रु. ९० लाख, सम्पर्कः ९८५१०८८४१९
बुटबलको सुविधानगरमा १८ फिटे मुल सडकको पूर्वि मेहडा भएको साडे ३ तले आधुनिक डिजाईनको घर विक्रिमा । मूल्यः रु. ९० लाख, सम्पर्कः ९८५१०८८४१९